Зарадвайте любимите си хора, като им подарите един различен подарък – ваучер за екскурзия

осигурен от Туристическа Агенция ТЕСКО ГРУП

ЗА ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ КАК МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ВАУЧЕРА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА :

032 340606 или 0885713004 или 0889080606

или използвайте контактната форма на сайта от долния линк :


ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ТЕСКО ГРУП ЕООД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР ЗА ЕКСКУРЗИЯ

Разпоредбите, предвидени в настоящите Общи условия и правила („ОУП“), се прилагат по отношение на електронните пари, издадени под формата на Подаръчен Ваучер („Ваучер“) от Туристическа Агенция ТЕСКО ГРУП ЕООД, притежаваща лиценз за туристическа дейност No:PK 01 -7380 , издадено от Министерство на туризма .

1.1 Закупуването и използването на Ваучера, както и условията и реда за обратно изкупуване на електронните пари, съхранявани на него, се уреждат от тези ОУП, които представляват договорното споразумение между ТЕСКО ГРУП и собственика на Ваучера („Приносител на Ваучера“/“Приносител“). Договорът („ОУП“) е предоставен на български език. Приносителят може по всяко време да получи копие от ОУП при поискване от своя страна в момента на закупуване на Ваучер, а освен това условията могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата ни :

www.teskogroup.bg

1.2 Всякакви изменения на тези ОУП ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Агенцията 2 (два) месеца преди същите да влязат в сила. Приносителят на Ваучера трябва периодично да проверява Интернет страницата на Агенцията за такива възможни изменения,а също и за периода на валидност на ваучера.Ако Приносителят на Ваучера не подаде възражение в рамките на 2 (два) месеца от публикуването на измененията на Интернет страницата на Туристическата Агенция, то тези изменения ще се считат за одобрени и ще станат действаща неразделна част от договора.

1.3 Тези ОУП ще се прилагат изключително по отношение на електронните пари на Ваучера. Упоменатите електронни пари принадлежат изключително и само на лицето, в чието притежание се намира Ваучерът. Препродаването на Ваучера е забранено. Всеки друг способ за прехвърляне на Ваучера срещу заплащане е също така забранен.

1.4 Ваучерът служи единствено за извършване на плащанията, описани в тези ОУП.

1.5 В настоящите ОУП термините „Вие“ или „Ваш“ се отнасят до Приносителя на Ваучера.
„Ние“, „нас“ или „наш“ се отнасят до Туристическа Агнеция ТЕСКО ГРУП , включително и упълномощени посредници.

  1. Използване на Ваучера, Места на Приемане

2.1. Ваучерът може да бъде използван за заплащане на туристически пакети, самолетни билети , екскурзии, резервации или друг вид дейности, предоставяни единствено от Туристическа Агенция ТЕСКО ГРУП

2.2. В рамките на общата му стойност Вие можете да използвате Ваучера, за да извършвате с него плащания на определена екскурзия или туристически пакет, осигурен само и единствено от Туристическа Агенция ТЕСКО ГРУП.

2.3. По наличната по Ваучера сума не се изплащат лихви.

2.4. Ако смятате, че Вашият Ваучер е дефектен, трябва незабавно да ни уведомите, като се обадите на номер 032 /34 0606 или на някой от телефоните посочени в раздел “контакти ‘или като ни изпратите електронно съобщение на адрес :

teskogroup@mail.bg

Ако дефектът не може да бъде отстранен, ще Ви бъде издаден нов Ваучер за размера на съществуващата налична сума.

2.5. Можем да откажем извършването на платежна операция, която бива извършвана от Ваучер на Място на Приемане, при следните условия:

2.7.1. ако са налице основателни причини за съмнение, че извършването на плащане ще представлява криминално деяние или е забранено съгласно законовите разпоредби относно изпирането на пари;

2.7.2. ако Ваучерът е блокиран; или

2.7.3. ако наличната сума по Ваучера не е достатъчна, за да бъде извършено заплащането на желания туристически пакет.

В случай на отказ Вие ще бъдете информирани незабавно, още по време на процедурата по извършване на плащане, че такова не е било извършено.

  1. Такси

3.1. Не се начисляват такси за извършване на плащания и за проверка на наличната сума по Ваучера. Независимо от това, ще се прилагат следните такси:

3.1.1. Такса за обратно изкупуване: Такса в размер на 10 лв. съгласно Точка 4.3 ще бъде начислявана всеки път, когато е отправено искане за обратно изкупуване на цялата или на част от наличната сума

3.1.2. Месечна такса за услугата: Една година след датата, на която е бил активиран Вашият Ваучер, ще започнем да начисляваме такса в размер на 1 лев на месец за управление на остатъчната сума по Ваучера. Тази такса ще бъде приспадана директно от наличната по Вашия Ваучер сума.
3.2. В случай че решим да увеличим таксите или да въведем нови такси, ще обявим това на Интернет страницата на Агенция Теско Груп най-малко 2 (два) месеца преди промените да влязат в сила. В такъв случай Вие ще имате право да дадете предизвестие за прекратяване на Вашия договор за Ваучер в рамките на 2 (два) месеца. В този случай няма да Ви бъде начислена такса за обратно изкупуване.

  • 3.3. В случай че на Мястото на Приемане-в случая офисът на Туристическата Агенция , бъде поискана такса или бъде предложена отстъпка във връзка с платежна операция, извършвана посредством Ваучера, Приносителят ще бъде надлежно информиран за това преди да предприеме извършването на платежната операция.
  1. Право на обратно изкупуване

4.1. Вие можете по всяко едно време да изискате обратно изкупуване на баланса по Вашия Ваучер. Искания за обратно изкупуване на наличната сума на Ваучера следва да бъдат направени, като се обадите на някои от фирмените телефони , посочени в сайта на агенцията .

4.2. Преди да може да бъде извършено обратно изкупуване, ние трябва да бъдем информирани относно номера на Вашия Ваучер, останалата налична сума на Ваучера, Вашите пълно име и фамилия, Вашия електронен адрес и телефонен номер, и пълни данни за Ваша банкова сметка, както и следва да ни изпратите четливо копие на Вашия официален документ за самоличност и на самия Ваучер. С цел съблюдаване и спазване на нормативни изисквания може да се наложи да изискаме от Вас да ни изпратите допълнителна информация, преди да бъде извършено обратно изкупуване.

4.3. Не е възможно остатъчната налична сума да бъде изплатена в брой. Осребряване на остатъчната сума на Ваучера се извършва изключително и само чрез изплащане на сумата по банкова сметка, водена на Ваше име .

4.4. Обратното изкупуване на кредитното салдо не е свързано с минимална сума; въпреки това, обратно изкупуване на наличната на Ваучера сума може да се изисква, само в случай че сумата не е блокирана за извършването на платежни нареждания, които вече са били одобрени, и не е необходима за погасяване на таксите, начислени за обратното изкупуване, което е било поискано, или за други дължими такси.

4.5. За извършване на обратното изкупуване ще Ви бъде начислена такса за обратно изкупуване в следните случаи (виж Точка 3.1.1. по-горе):

• В случай че поискате обратно изкупуване преди прекратяване срока на договора;
• В случай че поискате обратно изкупуване повече от една година след прекратяване срока на договора.

4.6. В случай че обратното изкупуване бъде поискано преди изтичането на срока на договора, Приносителят на Ваучера може да поиска обратно изкупуване само на част от наличната на Ваучера сума или на цялата налична на Ваучера сума.

4.7. Разпоредбите на този договор, оправомощаващи ни да начисляваме такса за обратно изкупуване след края на договора, остават в сила дори и след прекратяването на настоящия договор.

  1. Срок на Договора, Прекратяване на Договора

5.1. Договорът за Ваучер се сключва за неопределен период от време и ще остане в сила, докато не бъде прекратен, както следва:

5.1.1. Вие имате право по всяко едно време да прекратите с незабавен ефект Вашия договор с нас.

5.1.2. Ние имаме право да блокираме Ваучера или да прекратим договора с Вас, ако заподозрем каквато и да било измама или злоупотреба, или имаме други съображения за сигурност, или ако сме задължени да предприемем това по силата на закон.

5.2. Ако е дадено предизвестие за прекратяване, ние незабавно ще блокираме Ваучера, така че неговото по-нататъшно използване в съответствие с Точка 2.1. вече няма да бъде възможно.

  1. Изисквания за Надлежна Проверка, Безопасност на Ваучера

6.1. Вие сте длъжни да съхранявате внимателно Вашия Ваучер и да ограничите достъпа на неоторизирани трети лица до него.

6.2. Вашият Ваучер трябва да бъде третиран като парични средства. В случай че Ваучерът бъде изгубен, откраднат или с него бъде извършена злоупотреба, Вашата загуба, респ. щети са ограничени до наличната на Ваучера сума и Теско Груп не е задължена да замени наличната сума.

6.3. Освен в случаите на съмнения за измама или груба небрежност от Ваша страна, и при условие, че ни докладвате своевременно за загубата или кражбата на Вашия Ваучер (предоставяйки доказателство за покупка и номера на Ваучера), така че същият да може да бъде блокиран, преди да бъде използван, ние ще Ви снабдим с нов Ваучер за размера на блокирания вече Ваучер, който няма да функционира повече.

6.4. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби на наличната сума на Вашия Ваучер, докато и доколкото не успеете своевременно да ни информирате за неговата кражба.

6.5. Преди да издадем нов Ваучер, Вие следва да ни представите доказателство за покупка на изгубения/откраднатия Ваучер/Ваучера, с който е била извършена злоупотреба.

  1. Оплаквания

7.1. В случай че сте недоволни от Вашия Ваучер или от начина, по който ние предоставяме нашите услуги, молим да ни уведомите за това, като ни изпратите електронно съобщение на адрес teskogroup@mail.bg

. Всяко едно оплакване ще бъде разгледано незабавно.


  1. Спорове с Места на Приемане

8.1. Всякакви спорове, свързани с туристическите услуги , които Вие заплащате с Вашия Ваучер, следва да бъдат разрешени по Местата на Приемане. Ние сме агенцията, която издава Ваучера като средство за безкасово плащане; поради това ние не носим отговорност за и не гарантираме каквото и да било, свързано с услугите и местата на настаняване за съответната туристическа услуга.

За всяка услуга или пътуване Ви се издава договор, където е описано всичко.

8.2. Моля, имайте предвид, че в момента, в който вече използвате Ваучер, за да направите покупка, ние не сме в състояние да спрем съответната транзакция или да прекъснем процеса на плащане

  1. Политика за Поверителност

При използването на Ваучера Вашите лични данни могат да бъдат събирани, доколкото това е необходимо за изпълнение на услугите, за осигуряване на системата и за спазване на задълженията, установени по силата на закон. В нашата Политика за Поверителност ние обясняваме как обработваме личните данни на нашите клиенти и начина, по който тази информация бива защитена. Посредством използване на услугите, свързани с този договор, Вие се съгласявате, че ние можем да използваме тази информация в съответствие с нашата Политика за Поверителност. Можете да се запознаете с приложимата Политика за Поверителност на:

www.teskogroup.bg

  1. Приложимо Право

11.1. Сключеният между Вас и нас договор, както и тези ОУП, се уреждат от Българското законодателство .

11.2. В случай че някоя от разпоредбите на тези ОУП е или стане недействителна в своята цялост или само частично, това няма да окаже влияние върху действителността и приложимостта на останалите разпоредби на тези ОУП.

11.3.За съобщения или въпроси, моля използвайте посочените в раздел “контакти “ телефони или нашия имейл адрес : teskogroup@mail.bg

Translate »